Regulamin szkolenia Bezpieczny zawodnik

 1. Organizatorem szkolenia jest Cheer Project Małgorzata Wrońska z siedziba w Krakowie, przy ulicy Do Wilgi 8/7, o numerze NIP 727 254 06 13.
 2. Szkolenie Bezpieczny Zawodnik, zwane dalej szkoleniem przeprowadzone będzie w formule online. Odbędzie się albo na platformie youtube, albo na platformie zoom. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest zapewnić sobie dostęp do Internetu, urządzenia, które umożliwi mu dostęp do szkolenia.
 3. Organizator zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie zgodnie z ofertą, chyba, że wystąpią zdarzenia nagłe, nie mogące się przewidzieć wcześniej. Organizator dołoży wtedy wszelkich starań, aby szkolenie odbyło się z najwyższym, możliwym przekazem merytorycznym.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest dokonanie prawidłowe szkolenia poprzez stronę www.bezpiecznyzawodnik.pl a także dokonanie wpłaty za udział w szkoleniu. 
 5. Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba pełnoletnia, a także niepełnoletnia (powyżej 16 roku życia) za zgoda opiekuna prawnego.
  Jako zgodę opiekuna prawnego poczytuje się przesłanie drogą elektroniczną, podpisanego oświadczenia o treści:
  „Ja, niżej podpisany/a ……………………………………. urodzony/a dnia…………………….. posiadający/a pełne prawa do opieki nad małoletnim/nią……………………………………………………………… urodzonej/ym w dniu………………………………………. wyrażam zgodę na udział wyżej wymienionego/j małoletniego/niej w szkoleniu online Bezpieczny Zawodnik, organizowany przez Cheer Project Małgorzata Wrońska, z siedzibą w Krakowie”.  
 6. Cena szkolenia do dnia…… wynosi………, później wynosi…………………….. Zgłoszenia przyjmowane są do………. Po tej dacie, dołączenie do grupy Kursantów możliwe będzie, jeśli pozostaną wolne miejsca.
 7. Organizator ma prawo odwołać szkolenie lub odmówić ich przeprowadzenia, w szczególności gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie i przyczynach odwołania zajęć Organizator poinformuje Uczestników w najkrótszym możliwym terminie.
 8. Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez skierowanie na adres e-mail szkolenia@mwronska.pl swojego oświadczenia o rezygnacji. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w szkoleniu. Zgłoszenie się na szkolenie, poprzez akceptację regulaminu i wypełnienie formularza jest równoznaczne z obowiązkiem zapłaty za szkolenie.
 9. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu: 

a. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 21 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu; jeśli został do Uczestnika przesłany paragon fiskalny za szkolenie, to warunkiem zwrotu jest również zwrot paragonu fiskalnego

b. gdy Organizator otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 21 dni przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje prawo zatrzymania 60% otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora na wskazany numer konta, w terminie najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia. 

c. gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Organizatora na wskazany numer konta, w terminie 7 dni od daty odbycia się szkolenia. 

 1. Dopuszczalna jest zmiana Uczestnika szkolenia przez Uczestnika dotychczas zgłoszonego i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Organizatora niezwłocznie, najpóźniej na 2 dni przed dniem rozpoczęcia się szkolenia i dokonać nowego zgłoszenia. Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu. Po upływie wskazanego w zdaniu drugim terminu, zmiana Uczestnika szkolenia jest niedopuszczalna. Brak zgłoszenia zmiany Uczestnika spowoduje brak certyfikatu o prawidłowych danych. 
 2. Organizator zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody. 
 3. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia. 
 4. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 5. rodo

Zarejestruj się
na szkolenie

Organizator szkolenia

Cheer Project Małgorzata Wrońska
ul. Do Wilgi 8 m 7
30-419 Kraków
NIP 727 254 06 13